Phạm Sơn
 • Phạm Sơn
 • Ban lãnh đạo
 • Trưởng phòng
 • 055.3870112
 • phamsongddt@gmail.com
 • Thông tin thêm của Trưởng phòng (địa chỉ, công tác...)
 • Nguyễn Hữu Duy
 • Ban lãnh đạo
 • Phó Trưởng phòng
 • 055.3870336
 • duypgdtaytra@gmail.com
Võ Đình Tú
 • Võ Đình Tú
 • Ban lãnh đạo
 • Phó Trưởng phòng
 • 055.3870145
 • Tupgdtaytra@gmail.com