Lãnh đạo Phòng

LÃNH ĐẠO PHÒNG

A2.1. Trưởng phòng

Họ và tên: Phạm Sơn

 • Điện thoại bàn:055.3870112 – Di động:0917524747
 • Email liên lạc: phamsongddt@gmail.com
 • Chức năng và nhiệm vụ được phân công:
 • Phụ trách chung các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng GD&ĐT, lãnh đạo điều hành công việc của phòng GD&ĐT, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Sở GD&ĐT về các hoạt động của ngành.
 • Phụ trách công tác kế hoạch, chủ tài khoản kinh phí hoạt động của Phòng, tổ chức cán bộ; xây dựng cơ sở vật chất, Phó ban xây dựng trường chuẩn quốc gia, Phó trưởng ban điều hành chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục tiểu học (SEQAP), trưởng các Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật, phó ban thường trực công tác phổ cập giáo dục huyện và các Ban, Hội đồng khác do yêu cầu nhiệm vụ được phân công.

 

A2.2. Phó Trưởng phòng 1

Họ và tên: Nguyễn Trà

 • Điện thoại bàn:055.3870290 – Di động: 0914355422
 • Email liên lạc: nguyentragddt@gmail.com
 • Chức năng và nhiệm vụ được phân công:
 • Phụ trách và chỉ đạo công tác hành chính, tổng hợp, thi đua, khen thưởng, tổ chức cán bộ, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cải cách hành chính, Hội khuyến học, hội cựu giáo chức (nếu có), phòng chống lụt bão, quản lý trang  Website phòng Giáo dục và Đào tạo; thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc khi được Trưởng phòng giao hoặc ủy quyền. ký công tác phí cho cán bộ, viên chức các trường trực thuộc.Tham gia các Hội đồng, Ban do yêu cầu nhiệm vụ.
 • Phụ trách bộ phận: tham mưu quản lý tổ chức cán bộ, tổng hợp, thi đua, văn thư – thủ quỹ, Tổ trưởng tổ Hành chính tổng hợp.

 

A2.3. Phó Trưởng phòng 2

Họ và tên: Nguyễn Hữu Duy

 • Điện thoại bàn: 055.3870336 – Di động: 0914717586
 • Email liên lạc: duypgdtaytra@gmail.com
 • Chức năng và nhiệm vụ được phân công:
 • Phụ trách và chỉ đạo chuyên môn bậc Mầm non, Tiểu học, THCS, giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc, giáo dục pháp luật, giáo dục môi trường,  công tác kiểm định chất lượng giáo dục bậc học, phòng chống tệ nạn xã hội, công nghệ thông tin, giao nhận và cấp phát bằng tốt nghiệp, phụ trách CCT, Trung tâm học tập cộng đồng; thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc khi được Trưởng phòng giao hoặc ủy quyền.
 • Tham gia các Hội đồng, Ban do yêu cầu nhiệm vụ.
 • Phụ trách chuyên môn các bộ phận: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Đội- ngoài giờ, thư viện – thiết bị; Tổ trưởng tổ chuyên môn.

 

A2.4. Phó Trưởng phòng 3

Họ và tên: Võ Đình Tú

 • Điện thoại bàn: 055.3870145, Di động: 0986395159
 • Email liên lạc: Tupgdtaytra@gmail.com
 • Chức năng và nhiệm vụ được phân công:
 • Phụ trách và chỉ đạo công tác các hoạt động  phong trào của ngành, công tác y tế học đường, thiết bị, thư viện trường học, công tác đảm bảo an toàn trong trường học, công tác phổ cập giáo dục bậc Mầm non, phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học – đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, trường đạt chuẩn Quốc gia, quản lý trường phổ thông dân tộc bán trú; theo dõi các chế độ, chính sách cho giáo viên, học sinh; thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc khi được Trưởng phòng giao hoặc ủy quyền; Phó Trưởng phòng trực: thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc của ngành và cơ quan khi Trưởng phòng đi vắng; ký công tác phí cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan; sinh hoạt theo dõi, chỉ đạo tổ chuyên môn theo sự phân công của Trưởng phòng.
 • Tham gia các Hội đồng, Ban do yêu cầu nhiệm vụ.
 • Phối hợp với Trưởng phòng thực hiện các chương trình hoạt động của công đoàn ngành.
 • Phụ trách: thư viện, thiết bị, phổ cập, chế độ, chính sách cho giáo viên, học sinh và người lao động, trường phổ thông dân tộc bán trú, phổ cập mầm non 5 tuổi.